Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Statut Klubu držitelů vodicích psů SONS ČR, z. s.

Článek I.
Charakteristika klubu

 1. Název: Klub držitelů vodicích psů SONS ČR, z. s. (dále „KDVP“).
 2. Sídlo: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
 3. KDVP je organizační jednotkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku, zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L7606, dále “SONS ČR, z. s.“.
 4. KDVP je organizačně, administrativně a metodicky řízen Oddělením SONS ČR, z. s. pro Oblastní odbočky a celostátní kluby.
 5. KDVP nemá právní subjektivitu. Navenek za KDVP jedná předseda nebo místopředseda Klubové rady, který musí být k jednání za KDVP pověřen statutárním orgánem SONS ČR, z. s.
 6. Členové KDVP jsou individuálními členy SONS ČR, z. s.
 7. KDVP je dobrovolné, zájmové sdružení prosazující a hájící práva, zájmy a potřeby nevidomých a slabozrakých držitelů vodicích psů, jakož i poskytující těmto osobám své služby. KDVP sdružuje především nevidomé a slabozraké držitele vodicích psů a jejich příznivce.
 8. KDVP svépomocně organizuje finanční pomoc při zdravotních potížích vodicích psů.
 9. Členové KDVP se scházejí podle zájmu a možností na celostátní, oblastní a místní úrovni.
 10. Činnost KDVP pozastavuje nebo ukončuje Republiková rada SONS, která je též oprávněna udělit Klubu právní subjektivitu.

Článek II.
Členství

 1. Individuálními kmenovými a hostujícími členy KDVP, ve smyslu Stanov SONS ČR, z. s. a jejich výkladu provedeného Republikovou radou, mohou být nevidomé, slabozraké i další fyzické osoby starší 15 let, které mají nějaký vztah k činnosti a cílům KDVP.
 2. Hostující člen má všechna práva a povinnosti kmenového člena s výjimkou dvou práv:
  1. žádat o půjčku z fondu účelového jmění SONS ČR, z. s. prostřednictvím KDVP;
  2. stát se za KDVP delegátem na celostátním shromáždění SONS ČR, z. s.
 3. Uchazeč o členství musí řádně vyplnit klubovou přihlášku. Členství vzniká okamžikem přijetí uchazeče za člena Klubovou radou, zaplacením zápisného a členského příspěvku.
 4. Klubová rada může přijetí člena ze závažných důvodů odmítnout. Toto rozhodnutí je povinna uchazeči o členství sdělit do 90 dnů ode dne podání přihlášky. Odmítnutý uchazeč o členství se může proti rozhodnutí odvolat k vyššímu orgánu SONS ČR, z. s.
 5. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena;
  2. úmrtím člena;
  3. rozhodnutím Klubové rady, jestliže člen porušuje statut Klubu, stanovy SONS ČR, z. s., poškozuje dobré jméno KDVP, SONS ČR, z. s., nevidomých a slabozrakých vůbec;
  4. automaticky z důvodu neplacení členských příspěvků.

Článek III:
Evidence kmenových a hostujících členů KDVP

Klubová rada vede evidenci kmenových i hostujících členů Klubu v souladu s vnitřním předpisem SONS ČR, z. s.; údaje poskytuje ústřední evidenci členů SONS, z. s. Evidence členů není veřejně přístupná. Výpisy z evidence se pořizují výhradně v souladu s ustanoveními příslušných nadřazených právních předpisů, a to zejména občanského zákoníku (§ 236 odst. 2).

Článek IV.
Orgány KDVP

 1. Nejvyšším orgánem KDVP je Klubové shromáždění, které se schází na řádném zasedání nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 15. prosince každého roku.
 2. Klubové shromáždění svolává Klubová rada, jeho jednání se mohou účastnit všichni členové Klubu a hosté.
 3. Mimořádná Klubová shromáždění má povinnost svolat Klubová rada na žádost minimálně jedné pětiny členů KDVP s udáním předmětu jednání, a to nejdéle do šesti týdnů ode dne dosažení náležitého počtu hlasů.
 4. Klubové shromáždění je usnášeníschopné:
  1. je-li přítomna nejméně jedna čtvrtina členů KDVP;
  2. převyšuje-li počet členů KDVP 200 členů, je-li přítomno nejméně 50 členů;
  3. je-li počet členů KDVP menší než 30, je-li přítomno nejméně 10 členů.
 5. Právo hlasovat a volit mají všichni individuální kmenoví i hostující členové. Právo být voleni mají všichni individuální kmenoví i hostující členové, kteří nejpozději ke dni volby dosáhli plnoletosti.
 6. Klubové shromáždění volí a odvolává:
  1. Klubovou radu na čtyřleté funkční období;
  2. delegáta a jeho náhradníka na celostátní shromáždění SONS ČR, z. s.
 7. Klubové shromáždění navrhuje, projednává a schvaluje zejména:
  1. činnost Klubové rady;
  2. hospodaření KDVP;
  3. výši členského příspěvku odvozenou od minimální výše stanovené Republikovou radou SONS ČR, z. s.;
  4. plán činnosti a zprávu o činnosti, včetně zprávy o hospodaření;
  5. kandidáty na prezidenta, viceprezidenta, členy Republikové rady a členy Republikové kontrolní komise SONS ČR, z. s. Uzávěrka kandidátů na shora uvedené funkce, resp. do shora uvedených orgánů je 30 dnů přede dnem voleb;
  6. smluvní podmínky pro finanční pomoc při zdravotních potížích vodicích psů;
  7. výši příspěvku do fondu pro pomoc při zdravotních potížích vodicích psů a výši poplatků za služby;
  8. navrhuje a projednává statut KDVP nebo jeho změny.
 8. Usnesení Klubového shromáždění plní Klubová rada a členové KDVP.
 9. Klubová rada je výkonným a nejvyšším orgánem KDVP v období mezi Klubovými shromážděními.
 10. Klubová rada je minimálně tříčlenná. Funkční období členů Klubové rady je čtyřleté.
 11. Ze svého středu volí a může odvolat předsedu, místopředsedu a další klubové funkcionáře podle potřeby. Předsedou musí být držitel vodicího psa, osoba nevidomá nebo slabozraká.
 12. Jmenuje a odvolává pokladníka. Funkcí pokladníka může pověřit osobu mimo okruh svých členů. Pokladník je povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou a péčí řádného hospodáře. Za její výkon odpovídá dle platných právních předpisů. Pokladník je povinen účastnit se nejméně jednou ročně školení organizovaného SONS ČR, z. s.
 13. Klesne-li počet členů Klubové rady pod tři, Klubová rada se do nejbližšího Klubového shromáždění doplní kooptací.
 14. Klubová rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. Svolává ji předseda, případně místopředseda.
 15. Je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů při jakémkoli hlasování rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy v předsedově nepřítomnosti.
 16. V případech hodných zvláštního zřetele může jednat a usnášet se korespondenční (elektronickou) formou.
 17. Může hospodařit s majetkem KDVP i s majetkem svěřeným vyšším orgánem SONS ČR, z. s.
 18. Stanoví klubové povinnosti pokladníka, mezi něž patří zejména:
  1. výběr příspěvků a poplatků za služby;
  2. výplata náhrad z fondu pro pomoc při zdravotních potížích vodicích psů.
 19. Schvaluje roční rozpočet Klubu předložený předsedou nebo pokladníkem.
 20. Může navrhovat kandidáty na prezidenta, viceprezidenta, členy Republikové rady a členy Republikové kontrolní komise. Uzávěrka kandidátů na shora uvedené funkce, resp. do shora uvedených orgánů je 30 dní přede dnem voleb.
 21. Dále Klubová rada:
  1. projednává a koordinuje iniciativy členů Klubu;
  2. vydává pravidla pro soutěže vodicích psů;
  3. kontroluje výběr příspěvků a poplatků za služby;
  4. rozhoduje o výplatě náhrad z fondu pro pomoc při zdravotních potížích vodicích psů a kontroluje jejich provedení;
  5. zajišťuje informovanost členů a veřejnosti o činnosti KDVP a o problematice vodicích psů;
  6. jmenuje regionální poradce KDVP pro oblastní aktivity držitelů vodicích psů a pro osvětu.
 22. Další práva a povinnosti Klubové rady určuje Klubové shromáždění, Statut KDVP a Republiková rada SONS ČR, z. s.

Článek V:
Hospodaření KDVP

 1. Za hospodaření KDVP odpovídá Klubová rada a pokladník.
 2. Finanční prostředky KDVP jsou uloženy na samostatném účtu, zřízeném v peněžním ústavu určeném SONS ČR, z. s., případně v pokladně KDVP.
 3. Finanční prostředky, jakož i další majetek je možné využívat výhradně k naplňování činnosti KDVP.
 4. O výdajích vyšších než 2000 Kč rozhoduje Klubová rada. Předseda je oprávněn samostatně disponovat s finančními prostředky do výše 2000 Kč.
 5. Dispoziční oprávnění k účtu KDVP může náležet předsedovi nebo místopředsedovi Klubové rady, případně pokladníkovi.

Článek VI:
Závěrečná ustanovení

 1. Fungování KDVP se řídí tímto statutem, stanovami SONS ČR, z. s. a právními předpisy České republiky.
 2. Statut KDVP byl navržen a projednán Klubovým shromážděním konaným dne 17. září 2016.
 3. Statut KDVP byl v tomto znění schválen Republikovou radou SONS ČR, z. s. dne 3. března 2017.