Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Statut Klubu držitelů vodicích psů

Článek I.
Charakteristika klubu
 1. Klub držitelů vodicích psů (dále jen KDVP) je organizační složka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (dále jen SONS).
 2. KDVP je dobrovolné, zájmové sdružení prosazující a hájící práva, zájmy a potřeby nevidomých a slabozrakých držitelů vodících psů, jakož i poskytující těmto občanům své služby. KDVP sdružuje především nevidomé a slabozraké držitele vodicích psů a jejich příznivce.
 3. Sídlo KDVP: Klikatá 2a, Praha 5 – Jinonice PSČ 158 00
 4. KDVP svépomocně organizuje finanční pomoc při zdravotních potížích vodicích psů.
 5. Členové KDVP se scházejí podle zájmu a možností na celostátní, oblastní a místní úrovni.
 6. Činnost KDVP pozastavuje nebo ukončuje Republiková rada SONS, která je též oprávněna udělit klubu právní subjektivitu.

Článek II.
Struktura klubu
 1. Nejvyšším orgánem KDVP je Klubové shromáždění (členská schůze), které musí být svoláno nejméně jednou ročně.
 2. Klubové shromáždění svolává předseda, místopředseda nebo klubová rada, v případě pozastavení činnosti KDVP svolává klubové shromáždění Republiková rada SONS, a to s nejméně měsíčním předstihem.
 3. Klubové shromáždění projednává a schvaluje:
  1. statut klubu a změny tohoto statutu, jež následně podléhají schválení Republikovou radou SONS
  2. smluvní podmínky pro finanční pomoc při zdravotních potížích vodicích psů
  3. dosavadní činnost KDVP a jeho orgánů
  4. hospodaření a finanční zabezpečení činnosti KDVP
  5. program KDVP na další období
  6. výši členského příspěvku, příspěvku do fondu pro pomoc při zdravotních potížích vodicích psů a poplatků za služby.
 4. Klubové shromáždění určuje počet členů klubové rady, tento počet musí být lichý
 5. Klubové shromáždění volí a odvolává předsedu Klubu, členy Klubové rady a revizora účtů, též delegáta a jeho náhradníka na Celostátní shromáždění SONS.
 6. Klubové shromáždění je usnášení schopné, je-li přítomen minimálně čtyřnásobný počet členů KDVP než je určený počet členů Klubové rady. Není-li tato podmínka splněna, může se Klubové shromáždění usnášet pouze o neodkladných záležitostech uvedených v pozvánce na jeho jednání.
 7. Rozhodnutí Klubového shromáždění jsou platná, souhlasí-li s nimi nadpoloviční většina přítomných členů.
 8. Výkonným orgánem KDVP je nejméně pětičlenná Klubová rada, vedená předsedou KDVP.
 9. Předseda musí být držitel VP a průkazu ZTP/P. V KR KDVP musí být většina držitelů VP.
 10. Klubová rada:
  1. pracuje dle rozhodnutí Klubového shromáždění
  2. projednává a koordinuje iniciativy členů KDVP
  3. vydává pravidla pro soutěže vodicích psů
  4. přijímá a vylučuje členy KDVP a vede jejich evidenci
  5. kontroluje výběr příspěvků a poplatků za služby, dále rozhoduje o výplatě náhrad z fondu pro pomoc při zdravotních potížích vodicích psů a kontroluje jejich provedení
  6. zajišťuje informovanost členů a veřejnosti o činnosti KDVP a o problematice vodicích psů
  7. dbá o dodržování obecně platných a vnitřních předpisů SONS
  8. volí ze svého středu místopředsedu KDVP
  9. jmenuje pokladníka, který provádí výběr příspěvků a poplatků za služby, dále provádí výplatu náhrad z fondu pro pomoc při zdravotních potížích vodicích psů
  10. jmenuje regionální poradce KDVP pro oblastní aktivity držitelů VP, pro jednání s orgány a institucemi v regionu a pro osvětu
 11. Navenek zastupuje KDVP předseda klubu. Není-li schopen vykonávat funkci, zastupuje jej místopředseda.
 12. Klesne-li počet členů KR pod stanovenou mez, doplní se z nezvolených kandidátů podle počtů hlasů ve volbách, potažmo kooptací.
 13. Do orgánů KDVP mohou být zvoleni pouze plnoletí členové KDVP.
 14. Funkční období volených orgánů KDVP je dvouleté.
Článek III:
Členství v klubu
 1. Členy KDVP mohou být jen osoby starší patnácti let, občané České republiky i cizinci
 2. Členství v KDVP vzniká po řádném vyplnění přihlášky, přijetí Klubovou radou a zaplacením členského příspěvku
 3. Členství v KDVP není vázáno na členství v oblastní odbočce SONS
 4. Řádné členství v KDVP je ukončeno:
  1. vystoupením člena z KDVP
  2. úmrtím člena KDVP
  3. rozhodnutím Klubové rady
  4. automaticky z důvodu neplacení členských příspěvků po dobu dvou let
 5. Klubová rada může pozastavit nebo ukončit členství řádnému členu, který porušuje Statut, neplní vůči KDVP základní povinnosti, poškozuje svým jednáním dobré jméno KDVP, SONS nebo zrakově postižených vůbec.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
 1. Schválením novely Statutu KDVP končí platnost verze z roku 2006
 2. Tento Statut KDVP schválilo Klubové shromáždění konané dne 14.3.2009
 3. Tento statut schválila Republiková rada SONS dne 23.10.2009